RoerJeMond: Op weg naar een participatieve democratie!

  • Grafisch Ontwerp

RoerJeMond is een concept dat de gemeente Roermond kan adopteren om het gat tussen burger en politiek te overbruggen. De gemiddelde Roermondenaar heeft na de verkiezingen weinig invloed over wat er in de regionale politiek besproken wordt. RoerJeMond heeft als doel de gewone burger de kans te geven om te denken en discussiëren over nieuwe beleidsvorming van de gemeente Roermond, gewoon via internet.

RoerJeMond is een burgerinitiatief met als doel het experimenteren met een participatiev democratie in de gemeente Roermond. Het huidige representatieve democratische systeem slaat na afloop van de verkiezingen een kloof tussen burgers en bestuurders. RoerJeMond wilt dat de burger na de verkiezingen makkelijker invloed kan uitoefenen op beleidsontwikkeling en beleidsvoering van de gemeente. Vergelijk het met de oorspronkelijke Griekse democratie waarbij het volk (dèmos) in grote openbare volksvergaderingen de taak van het regeren (krateo) uitvoerde. Het verschil is dat we daarvoor tegenwoordig, met behulp van moderne technologie, niet meer de straat voor op hoeven.

RoerJeMond wil deze participatieve democratie realiseren door de creatie van een website of applicatie die via elke PC of mobiele telefoon die over internet beschikt te bereiken is. Een website waarop elke geregistreerde inwoner van de gemeente Roermond zijn stem over bepaald beleid anoniem kan uitbrengen. De gemeente creëert op deze manier de mogelijkheid om ten allen tijden op de hoogte te zijn van de meningen en wensen van de burgers, terwijl de burger meer wordt betrokken in het politieke proces. Tevens kunnen burgers gemakkelijk bijhouden of hun vertegenwoordigers zich houden aan hun beloften die tijdens de verkiezingen gemaakt zijn.

De website omslaat tevens een forum waarop participerende mensen aangespoord worden om hun argumenten te onderbouwen door het plaatsen van verwijzingen naar bronmateriaal of gerelateerde onderzoeken. Het streven is om op deze manier de burger een laagdrempelig platform te geven waarmee men een grotere inspraak in de regionale politiek kan bereiken terwijl er een kweekvijver ontstaat waaruit initiatieven en nieuwe beleidsvoeringen kunnen groeien, “bottom up” in plaats van “top down,” de burger als mede-beleidsmaker.

Via deze Facebook-pagina wil RoerJeMond peilen of er voldoende draagvlak is onder de bewoners van Roermond om een dergelijk sociaal/politiek experiment op te zetten. Daarom nodigt RoerJeMond u uit deze pagina “leuk te vinden” als u dit concept graag werkelijkheid ziet worden. Met voldoende steun van burgers kunnen we de gemeente bewegen met deze vernieuwde en meer democratische vorm van regionaal bestuur te experimenteren en misschien zelfs toe te passen!